ලෝක ළමා දින සැමරුම 2019

ලෝක ළමා දින සැමරුම 2019 ඔක්තෝබර් පලවෙනි දින NEO අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වේ.

Start

September 1, 2019 - 8:00 am

End

September 1, 2019 - 12:00 pm

Address

Neo Educational Institute, No 296-B, New Hospital Road, Galaha   View map

ලෝක ළමා දින සැමරුම 2019 ඔක්තෝබර් පලවෙනි දින NEO අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වේ.

MORE DETAIL

Website

https://www.neoedu.lk

Phone

081-2467560

Email

info@neoedu.lk