ලෝක ළමා දින සැමරුම 2019

ලෝක ළමා දින සැමරුම 2019 ඔක්තෝබර් පලවෙනි දින NEO අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වේ.

Start

September 1, 2019 - 8:00 am

End

September 1, 2019 - 12:00 pm

Address

Neo Educational Institute, No 296-B, New Hospital Road, Galaha   View map

ලෝක ළමා දින සැමරුම 2019 ඔක්තෝබර් පලවෙනි දින NEO අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වේ.

MORE DETAIL

Website

https://www.neoedu.lk

Phone

081-2467560

Email

info@neoedu.lk

Education

Proper education and learning methods for every student.

Activities

Learning with activities and fun is the way of keeping attention.

Technology

Stay up to date with the latest knowledge is a must.

Culture

It’s the base of our education and always will be.

CONTACT

: No 296-B, Hospital Road, Galaha, Kandy. 20420
: 081-2467560
: 077-6527234
: info@neoedu.lk
: www.neoedu.lk

ABOUT US

NEO Educational Institute is consists of three main domains, NEO International School, NEO Preschool and Private Tuition Services.

We mainly focus on the natural curiosity and the development of your children from play grade to Ordinary Level with all the subjects according to the National Educational Process and all the subject related and extra curricular activities.

LOCATION

NEO Educations… Dedicated for Excellence.

TOP