ගණිතය

6-11 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව

6-11 ශ්‍රේණිය

ඉංග්‍රීසි

6-11 ශ්‍රේණිය

ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

5 ශ්‍රේණිය

NEO අධ්‍යාපන ආයතනය

NEO අධ්‍යාපන ආයතනය 1985 වසරේ පටන් අද දක්වා අඛණ්ඩව දශක 4ක් මුළුල්ලේ අප ප්‍රදේශය අවට සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම උදෙසා ක්‍රියා කල ආයතනයක් බව සතුටෙන් දැනුම් දෙමු. අප ප්‍රදේශයේ නන් දෙසින් පැමිණෙන දු දරුවන්හට නිසි හා නිවැරදි ක්‍රමවේද යටතේ පාසල් විෂය නිර්දේශයන්ට අනුකුලව ලබා දුන් දැනුමෙන් පෝෂිත ප්‍රජාවක් අප දිවයිනේ විවිද ක්ෂේත්‍රයන් ඔස්සේ ප්‍රවීනයන් බවට පත්වී ඇත. ක්‍රමානුකුල හා විනයානුකූල අධ්‍යාපනය අපගේ මුලිකම අදිතාලමයි.

අප ආයතනයේ ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකරන සියලුම ගුරු භවතුන් පාසල් ගුරුවරුන්, විශ්‍රාමික ගුරුවරුන් හා විශ්වවිද්‍යාල හා ගුරු අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝම දාරීන් බව සතුටෙන් දන්වමු.

දරුවන්ගේ සහජ කුසලත්වයන් හඳුනාගෙන ඒවා වැඩිදියුණු කිරීම, පාසලේ හා සමාජයේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දක්වන ගුණාත්මක දරුවන් පිරිසක් බිහි කිරීම සඳහා අප ආයතනය වගකීමෙන් බැඳී සිටිමු.

6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා විද්‍යාව, ගණිතය හා ඉංග්‍රීසි යන විෂයන් තුන සඳහා උපකාරක පන්ති පැවැත්වේ.

සියලුම පන්ති කණ්ඩායම් පන්ති හෝ තනි තනි වශයෙන් පැවැත්වේ.

ශිෂ්‍යත්ව හා ප්‍රථමික ශ්‍රේණිවල පන්ති සිංහල හා ඉංග්‍රීසි ඕනෑම මාධ්‍යකින් පැවැත්වේ.

පාසල් විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලු පාඩම්, පෙළ පොත් හා විශේෂ ක්‍රම සහ විදි උගන්වනු ලබයි.

පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ඇගයීම් සියලුම විෂයන් සඳහා සිදු කරනු ලබයි.

Mr. R.M.C.S. Bandara Rathnayake

Founder & CEO

MBA(Peradeniya), SLIM(SL), Dip. NCC in IT(USA), Dip. MCP in IT(UK)

Mrs. R.W.S.T. Kumarihamy

Head of the Institutions

Higher National Diploma in Teacher Education (Primary School and Preschool)

Mr. R.M. Piyadasa Rathnayake

Mathematics and Science Teacher

Retired Principal, Teacher (Science and Mathematics)

Mr. Roshan Ranaweera

Science Teacher

School Teacher (Science)