සෙනසුරාදා දින උපකාරක පන්ති කාලසටහන

9 ශ්‍රේණිය

10 ශ්‍රේණිය

11 ශ්‍රේණිය

 විද්‍යාව

8.00 – 9.30am

9.30 – 11.00am

11.00 – 12.30pm

 ගණිතය

9.30 – 11.00am

11.00 – 12.30am

8.00 – 9.30am

 ඉංග්‍රීසි

11.00 – 12.30am

8.00 – 9.30am

9.30 – 11.00am

6 ශ්‍රේණිය

7 ශ්‍රේණිය

8 ශ්‍රේණිය

 විද්‍යාව

12.30 – 1.45pm

2.00 – 3.15pm

3.30 – 5.00pm

 ගණිතය

2.00 – 3.30pm

3.30 – 5.00pm

12.30 – 2.00pm

 ඉංග්‍රීසි

3.45 – 5.00pm

12.30 – 1.45pm

2.00 – 3.30pm