පවුලේ හා දරුවන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යය පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන

ලුණු, සීනි, තෙල් පරිභෝජනය නිසිආකාරව සිදුකිරීම, අහිතකර ආහාර ගැන දැනුවත්කිරීම හා පවුලේ හා දරුවන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යය පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ දෙමාපියන් දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන.

Start

June 11, 2019 - 8:00 am

End

June 11, 2019 - 10:30 am

Address

Neo Educational Institute, No 296-B, New Hospital Road, Galaha   View map
ලුණු, සීනි, තෙල් පරිභෝජනය නිසිආකාරව සිදුකිරීම,
අහිතකර ආහාර ගැන දැනුවත්කිරීම හා පවුලේ හා දරුවන්ගේ මානසික සෞඛ්යය පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ දෙමාපියන් දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන.

MORE DETAIL

Website

https://www.neoedu.lk

Phone

081-2467560

Email

info@neoedu.lk