සුභ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා!

සුභ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා!

NEO ආයතනය හා සබැඳි ඔබටත් සියලු ලෝක වාසීන්ටත් සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා!